Algemene voorwaarden

Afspraken en praktische informatie met betrekking tot werkwijze behandeling kinesiologie

–         De cliënt wordt verzocht zich bij het eerste consult te legitimeren.

 • De cliënt is voorgelicht door de therapeut over kinesiologie en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels een folder of intakegesprek.
 • De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging Fagt welke vermeld staan in de beroepscode, de beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging, www.fagt.org
 • De therapeut verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloed.
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 60,- voor de intake en met het bedrag van € 60,- per uur voor een sessie hierop volgend, contant of per overschrijving te voldoen.
 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.
 • De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot de Fagt. Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut.*
 • Kinesiologie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van kinesiologie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

* Hiervoor ben ik aangesloten bij een klacht- en tuchtcommissie : Zie hiervoor:  https://www.fagt.org/client-en-student/vergoeding-zorgverzekeraars  of http://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html

 Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot de Fagt. Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut.Aangesloten bij een klacht- en tuchtcommissie : Zie hiervoor:  fagt.org/complaints  of http://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html

www.quasir.nl

www.zorggeschil.nl